اوصاف علی به هرزبان  باید گفت                                                                                                        این ذکربه پیدا ونهان بایدگفت

          درجشن ولیعهدی مسعود علی

                                                    تبریک به صاحب الزمان بایدگفت

                        

               عید بزرگ غدیر برتمامی همکاران  مبارک عیدغدیر مبارک