عکس های بدنسازی -آموزش صحیح بدنسازی-گالری بدنسازان
سلام من محمد هستم ساکن شهر اراک حدود چهار سال هستش که به طور حرفه ای بدنسازی رو شروع کردم و به تشویق مربی باشگاه بدنسازی خود به ساخت این وبلاگ همت گماشتم امیدوارم که مورد قبول واقع شود ---- در ضمن نظر فراموش نشه----
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: mohamad tayebi - ۱۳٩٠/٤/۱٧

برنامه تمرینی برای بدنسازان

جلسه اول
جلو پا 15/12/12/10
هاگ پا 15/12/12/10
پرس پا 15/12/10/تا حدناتوانی
پشت پا خوابیده 12/12/10
پشت پا تکی 12/12/10
ساق پا خمیده 30*3
ساق ایستاده با دستگاه 30*3
بالاکشیدن انگشتان از جلو 20*2

جلسه دوم
پرس سرشانه با هالتر 12/10/10/8
نشر از جانب با دمبل ایستاده 15/12/10
نشر از جانب نشسته نیمه 3 ست تا حدناتوانی
نشر پشت سرشانه با دستگاه 15/12/10
نشر خم 12/12/10
شراگ با دمبل یا دستگاه 12/10/10/8
کرانچ 30*3
بالاکشیدن پاها در حال آویزان 20/15/12

جلسه سوم
زیر بغل هالتر خم مچ برعکس 15/12/10
زیر بغل تک دمبل خم 12/10/8
زیر بغل سیم کش از پشت 15/12/10
زیر بغل سیم کش دست جم مچ برعکس 12/12/10
قایقی دست باز 12/10/10
پول اور 12/12/10
فیله کمر 20/15/12

جلسه چهارم
پرس سینه با هالتر 12/12/10/8
پرس بالاسینه با دستگاه اسمیت 12/10/8/6
قفسه زیر سینه 12/10/8
قفسه سینه تخت 12/10/8
پارالل و پول اور سوپرست 10/10/8*2

جلسه پنجم
پشت بازو نشسته با هالتر 12/10/10
پشت بازو خوابیده با هالتر 12/10/10
پشت بازو با کابل 15/12/10
جلو بازو با هالتر 12/12/10/8
جلو بازو دمبل تمرکزی 10/10/8
جلو بازو لاری 12/10/8
مچ برعکس 15/12/10
مچ با هالتر 15/12/10


برنامه حجمی برای 5 جلسه در هفته
سعی کنید که با مواد مغذی و استراحت مفید به ریکاوری بدنتون سرعت بخشید
جلسه اول
پرس بالاسینه 12/12/10/8
پرس سینه با دمبل 12/10/8/6
پرس زیر سینه 10/10/8
قفسه سینه با دستگاه 12/12/10/10
جلو بازو لاری 12/12/10/8
جلو بازو با دمبل ایستاده 12/10/10
جلو بازو روی میز بالاسینه 12/12/10
جلو بازو با هالتر 12/10/10/8

جلسه دوم
پرس سرشانه با هالتر 12/10/10/8
سرشانه با دمبل 12/10/10
نشر خم 12/10/10
نشر از جانب با دستگاه 10/10/8
کول جفت دمبل 12/10/10
شراگ 12/10/10
پشت بازو پرسی 12/10/10/8
پشت بازو نشسته با هالتر 12/10/10
پشت بازو با سیم کش 12/10/10/8
ساعد با هالتر 15/12/10/10

جلسه سوم
اسکوات کامل با دستگاه اسمیت 12/10/10/8
هاگ اسکوات با هالتر 12/10/10
پرس پا 12/10/10/8
پشت پا با دستگاه 12/12/10/10
ساق با دستگاه 15/12/ تا حد ناتوانی
کرانچ شکم 3 تا ست تا حد ناتوانی

جلسه چهارم
بارفیکس 10*3
زیر بغل قایقی 12/10/10/8
تی بار 12/10/10
زیر بغل تک دمبل خم 12/10/10
زیر بغل هالتر خم 12/10/8
ساعد با هالتر 12/ 10/ تا حد ناتوانی
ساعد با میله و وزنه 12 /12/ 2 تا ست تا حد ناتوانی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :